Algemene voorwaarden en annuleringsregeling

augustus 2015
Waar cursus staat kan ook introductiebijeenkomst, workshop, training of scholing gelezen worden.
 

Vrijwilligers van LEVgroep of van andere organisaties die zich in overleg met hun coördinator en op kosten van de organisatie voor een cursus aanmelden.

 
Aanmelding
Aanmelden voor een cursus geschiedt door het invullen van het inschrijfformulier op de website van Leren met LEV. Bij vrijwel iedere cursus geldt een minimaal en een maximaal aantal deelnemers. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wie niet kan worden geplaatst, ontvangt daarvan bericht.
Cursisten ontvangen bij aanmelding een bevestiging van inschrijving. Indien er nog geen datum is vastgesteld wordt dit later nog bevestigd.
 
Wijzigingen
Hoewel de cursusinhoud met de grootst mogelijke zorg tot stand komt, behoudt Leren met LEV zich het recht voor wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen die het wezen van de cursus niet aantasten. Aan het cursusaanbod op de website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is Leren met LEV niet aansprakelijk. Indien cursisten zich niet kunnen vinden in een aangebrachte wijziging, kan een cursus kosteloos worden geannuleerd. Voor eventuele vragen hieromtrent belt u met Leren met LEV.
 
Eenmalige machtiging betaling cursusgelden
Uw inschrijfformulier geldt tevens als betaalovereenkomst met betrekking tot het verschuldigde cursusbedrag. Het bedrag dient uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus betaald te zijn, door middel van incasso of betaling van de ontvangen factuur. Mocht blijken dat Leren met LEV de verschuldigde cursuskosten niet kan incasseren, dan stelt Leren met LEV een termijn waarbinnen de verschuldigde cursuskosten als nog voldaan moeten zijn.
 
Verzuim
Indien de cursist niet aan de cursus deelneemt of de cursus slechts voor een deel bijwoont, is er geen recht op terugbetaling.
 
Verzetten van cursusdata of vervanging cursusdeelnemer
In overleg kan worden deelgenomen aan een latere cursus. In geval van verhindering kan een cursist een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen. Wij stellen het op prijs indien dit ruim van tevoren aan Leren met LEV wordt meegedeeld. De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval het cursusgeld verschuldigd. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 
Annuleringsregeling
Een verzoek om annulering van een cursus waarvoor reeds een inschrijving heeft plaatsgevonden dient schriftelijk te worden ingediend.
  • Kosteloos annuleren of wijzigen van cursusdatum is mogelijk tot twee weken vóór de startdatum van de betreffende cursus. Na die tijd worden kosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering of wijziging van cursusdatum tussen twee en één weken vóór de startdatum van de betreffende cursus, wordt de helft van de cursuskosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering of wijziging van cursusdatum binnen één week vóór de startdatum van de betreffende cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.
Annulering door Leren met LEV
Leren met LEV behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende deelnemers, door ziekte van de trainer of door calamiteiten. Wanneer een cursus niet doorgaat wordt het cursusgeld gerestitueerd. Leren met LEV kan in geen geval door de cursist/opdrachtgever voor gemaakte kosten of schade aansprakelijk worden gesteld.
 

Particulieren, vrijwilligers die op eigen initiatief en kosten voor een cursus aanmelden

 
Aanmelding
Aanmelden voor een cursus geschiedt door het invullen van het inschrijfformulier op de website van Leren met LEV. Bij vrijwel iedere cursus geldt een minimaal en een maximaal aantal deelnemers. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wie niet kan worden geplaatst, ontvangt daarvan bericht.
Cursisten ontvangen bij aanmelding een bevestiging van inschrijving. Indien er nog geen datum is vastgesteld wordt dit later nog bevestigd.
 
Wijzigingen
Hoewel de cursusinhoud met de grootst mogelijke zorg tot stand komt, behoudt Leren met LEV zich het recht voor wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen die het wezen van de cursus niet aantasten. Aan het cursusaanbod op de website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is Leren met LEV niet aansprakelijk. Indien cursisten zich niet kunnen vinden in een aangebrachte wijziging, kan een cursus kosteloos worden geannuleerd. Voor eventuele vragen hieromtrent belt u met Leren met LEV.
 
Eenmalige machtiging betaling cursusgelden
Uw inschrijfformulier geldt tevens als betaalovereenkomst met betrekking tot het verschuldigde cursusbedrag. Het bedrag dient uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus betaald te zijn, door middel van incasso of betaling van de ontvangen factuur. Mocht blijken dat Leren met LEV de verschuldigde cursuskosten niet kan incasseren, dan stelt Leren met LEV een termijn waarbinnen de verschuldigde cursuskosten als nog voldaan moeten zijn.
 
Verzuim
Indien de cursist niet aan de cursus deelneemt of de cursus slechts voor een deel bijwoont, is er geen recht op terugbetaling.
 
Verzetten van cursusdata of vervanging cursusdeelnemer
In overleg kan worden deelgenomen aan een latere cursus. In geval van verhindering kan een cursist een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen.
Wij stellen het op prijs indien dit ruim van tevoren aan Leren met LEV wordt meegedeeld. De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval het cursusgeld verschuldigd. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 
Annuleringsregeling
Een verzoek om annulering van een cursus waarvoor reeds een inschrijving heeft plaatsgevonden dient schriftelijk te worden ingediend.
  • Kosteloos annuleren of wijzigen van cursusdatum is mogelijk tot twee weken vóór de startdatum van de betreffende cursus. Na die tijd worden kosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering of wijziging van cursusdatum tussen twee en één weken vóór de startdatum van de betreffende cursus, wordt de helft van de cursuskosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering of wijziging van cursusdatum binnen één week vóór de startdatum van de betreffende cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.
 
Annulering door Leren met LEV
Leren met LEV behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende deelnemers, door ziekte van de trainer of door calamiteiten. Wanneer een cursus niet doorgaat wordt het cursusgeld gerestitueerd. Leren met LEV kan in geen geval door de cursist/opdrachtgever voor gemaakte kosten of schade aansprakelijk worden gesteld.
 

In-company cursus

 
Offerte
Voor de in-company cursus wordt een specifieke offerte gemaakt. In deze offerte staat de prijs en een globale inhoud van de cursus. Deze offerte wordt binnen twee weken na het eerste gesprek toegestuurd en blijft drie weken geldig. De organisatie bevestigt schriftelijk dan wel telefonisch het akkoord met de offerte. Dit wordt door Leren met LEV schriftelijk bevestigd waarna concrete afspraken over de inhoud van de cursus worden gemaakt.
 
Cursusinhoud
In onderling overleg wordt de cursusinhoud vastgesteld. Indien de organisatie specifieke onderwerpen aan de orde wil laten komen, of eigen casussen wil bespreken, moeten deze uiterlijk twee weken voor de datum van de cursus bij de trainer zijn. Anders wordt de inhoud vastgesteld aan de hand van de globale cursusinhoud uit de offerte.
 
Aantal deelnemers
De prijs wordt bepaald op grond van de geoffreerde groepsgrootte. Als er minder cursisten deelnemen blijft de geoffreerde prijs gelden. Als er meer cursisten deelnemen, wordt de prijs aangepast.
 
Certificaat van deelname
Bij in-company cursussen kan op verzoek van de organisatie na afloop van een cursus een certificaat van deelname worden verstrekt door Leren met LEV. De namen van de cursisten moeten uiterlijk twee weken voor de cursusdatum door de organisatie worden verstrekt. De certificaten worden gemaakt overeenkomstig de door de organisatie verstrekte lijst. Een certificaat van deelname wordt na afloop van de cursus verstrekt aan cursisten die de hele cursusduur aanwezig zijn geweest.
In geval van verhindering kan de organisatie een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen. Wij stellen het op prijs indien dit ruim van tevoren aan Leren met LEV wordt meegedeeld.
 
Betaling
Na afloop van de cursus ontvangt de organisatie de factuur. Betaling moet plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
Indien betaling van de cursus uitblijft na de eerste herinnering brengt Leren met LEV 10% van het verschuldigde bedrag als administratiekosten in rekening, naast het verschuldigde cursusbedrag.
 
Annulering
Indien de organisatie akkoord is gegaan met de offerte en Leren met LEV heeft dit schriftelijk bevestigd, kan de cursus niet meer kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering is Leren met LEV gerechtigd het volledige cursusgeld in rekening te brengen.