Zoeken
Ethiek in het sociaal werk

printversie
Voor wie?
Deze training is bedoeld voor maatschappelijk werkers.
NB Voor maatschappelijk werkers van LEVgroep is het volgen van deze training verplicht.

Doelstelling en inhoud
In je werk als hulpverlener loop je dagelijks tegen ethische vragen aan. Of je ze als zodanig herkent, hangt af van je gevoeligheid voor ethiek. Het herkennen en erkennen van een ethische vraag is de eerste stap naar een zorgvuldige respons. Maar sensibiliteit en ‘moreel waarnemingsvermogen’ is niet genoeg. Je hebt ook handvatten nodig om op een goede manier om te gaan met ethische vragen. Het is daarom van belang om vanaf de bron te werken aan de verbinding tussen de grote ideeën en de alledaagse praktijk. De training ‘ethiek in sociaal werk’ begint bij het begin van de ethiek, in de filosofische basis. Want zonder dat fundament zakken bouwstenen als een beroepscode, ethische competenties en methoden voor reflectie al snel weg in het moeras van de dagelijkse waan.

Doel
Het versterken van de ethische sensibiliteit is essentieel voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Sociaal werkers die over kennis en vaardigheden over ethiek beschikken sluiten beter aan bij cliënten, kunnen beter uitleggen wat ze doen (en waarom) en hebben minder last van het fenomeen morele stress.

Onderwerpen
Wat is ethiek?
Het fundament van de ethiek ligt in de filosofie. Al eeuwenlang houden mensen zich met de vraag bezig: wat is goed handelen? Die vraag is relevant voor veel beroepen, maar vooral voor mensgerichte beroepen zoals sociaal werk. De training start in de klassieke filosofie, waar de bron ligt van de mensgerichte vragen naar wie we zijn, wat onze plaats is in de wereld en wat dat betekent voor de manier waarop we met elkaar omgaan.

Ethische theorieën
De zoektocht naar de vraag: wat is goed handelen heeft een aantal ‘grote’ antwoorden opgeleverd. Deze antwoorden zien we in contour terug in alles wat we in sociaal opzicht om ons heen zien: ons rechtssysteem, onderwijs, zorg, beleid. Eigenlijk in alle ‘sociale ordeningen’. Die theorieën zijn van belang om zicht te krijgen op de manier waarop mensen ‘ethisch argumenteren’. Wat vinden zij goed handelen en vooral: waarom?

Ethische beginselen in sociaal werk
Vanuit de filosofische vraag en de theorieën als – voorlopig – antwoord daarop, zijn beginselen al dan niet expliciet geformuleerd. Sociaal werk heeft in de loop van de geschiedenis haar brede beginselen verder uitgewerkt. Dat betekent dat we wereldwijd als sociaal werkers uitgaan van dezelfde ethische principes. Hier krijgt het antwoord op de brede filosofische vraag steeds meer vorm. We gaan in op de ‘grootheden’ rechtvaardigheid, waardigheid, respect, vertrouwelijkheid, dienstverlening, etc.

De beroepscode
De in de vorige stap besproken grootheden krijgen vorm in de beroepscode. Dat lijkt een set van gedragsregels, maar heeft een deel dieper gelegen oorsprong. Voor professionals en cliënten is het echter van belang om hun ethiek te borgen in concrete afspraken. Sociaal werkers zijn op die manier helder over wat hun manieren zijn, en waar cliënten op mogen rekenen.

Omgaan met ethische dilemma’s in sociaal werk
Een beroepscode helpt bij het oplossen van dilemma’s, maar beroepscodes werken niet ‘vanzelf’. Er moet een activiteiten zijn die de code in werking zet, in beweging brengt. Dat doen professionals door dilemma’s met elkaar te bespreken aan de hand van reflectie en gespreksmethoden. En zo krijgt de verkenning vanaf het filosofische begin definitieve vorm in een (besluite over) een handeling. Wat gaan we doen en waarom?

Resultaat
Deelnemers • hebben kennis van ethiek, ethische theorieën en ethische beginselen relevant voor sociaal werk; • beschikken over vaardigheden om ethische vragen en dilemma’s te herkennen en daarmee om te gaan (werken met het stappenplan); • hebben beter zicht op wat hen in ethische zin drijft; • en kunnen daardoor na afloop hun handelen beter legitimeren.

Tijdsinvestering
1 dag

Kosten
De kosten voor deze training bedragen €145,-
Voor maaatschappelijk werkers van LEVgroep is deze gratis.
NB Er is geen lunch inbegrepen.

Aantal deelnemers
max. 15 deelnemers

Certificaat van deelname
De training is geaccrediteerd bij Registerplein voor 6 punten.
Na afloop van de training wordt door BPSW een certificaat uitgereikt.

Trainer(s)
trainer van BPSW-school

Locatie
Centraal Kantoor LEVgroep
Penningstraat 55 - Helmond

Inschrijven is op dit moment niet mogelijk.